STANOVY
Asociace klubů amerických vozidel České republiky

I.
Název, sídlo, působnost, právní postavení

1.1. Název: Asociace klubů amerických vozidel České republiky (dále jen „AKAV“)

1.2. Sídlo: U Pyramidy 721, 252 43 Průhonice
Adresa pro doručování pošty: Ing. Miloslav Plašil, Kosov 31, 348 02 Bor

1.3. Působnost: AKAV působí na celém území České republiky.

1.4. Právní postavení: AKAV je nezávislým dobrovolným sdružením nejméně dvou právnických osob s vlastní právní subjektivitou. Je založeno v souladu se zákonem č. 83P1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění.

II.
Poslání a předmět činnosti

4.1. Důležitým cílem AKAV je umožnit svým členům a příznivcům historických a současných vozidel americké výroby vzájemnou komunikaci včetně klubové činnosti, např. pořádání sportovních a společenských akcí, soutěží, vzdělávacích akcí a školení, testování historických vozidel americké výroby a dalších obecně prospěšných aktivit.

4.2. AKAV bude zastupovat své členy v jednání s orgány státní správy a samosprávy, organizacemi, institucemi a všude tam, kde to společné zájmy členů vyžadují. Ve své činnosti v zájmu svých členů i příznivců historických a současných vozidel americké výroby bude AKAV spolupracovat s ostatními autokluby a dalšími občanskými sdruženími. Bude se vyjadřovat k legislativním opatřením pro oblast motorismu.

4.3. V mezinárodních vztazích AKAV reprezentuje a zastupuje své členy a příznivce všude tam, kde to jejich zájmy vyžadují, a to prostřednictvím přímého členství v mezinárodních organizacích nebo zprostředkovaně, a to členstvím v organizacích v rámci ČR, pokud jsou tyto organizace součástí mezinárodních organizací.

III.
Členství, jeho vznik a zánik

3.1. Členem AKAV může být každá právnická osoba s vlastní právní subjektivitou, která je stávajícími členy považována za vyhovující z hlediska cílů, které AKAV prosazuje. V opačném případě může být členství odmítnuto nebo zrušeno. Členství v AKAV je dobrovolné.

Pro přijetí je třeba doložit:
a) přihlášku právnické osoby adresovanou AKAV
b) registrované stanovy – doložení právní subjektivity
c) seznam členů uchazeče
d) dobrovolný závazek dodržovat stanovy AKAV

O přijetí uchazeče, který splnil výše uvedené body rozhoduje výbor AKAV svým hlasováním, a to prostou většinou hlasů všech členů výboru.

3.2. Členství zaniká:
a) zrušením
b) vyloučením
c) vystoupením
d) zánikem právnické osoby – člena AKAV
e) zánikem AKAV bez právního nástupce

ad a) Zrušením zaniká členství v případech, kdy člen ztratil způsobilost být členem, nebo tato způsobilost byla zjištěna dodatečně.

ad b) Vyloučit člena lze z těchto důvodů:
– hrubě nebo opakovaně porušuje stanovy AKAV nebo jedná v rozporu s jeho cíli
– hrubým způsobem narušuje soužití v AKAV
– užívá majetek nebo trpí aby majetek AKAV byl používám způsobem, kterým by AKAV vznikala škoda
– neplatí členské příspěvky

ad c) Člen může vystoupit z AKAV kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Je povinen své rozhodnutí o vystoupení oznámit písemně výboru AKAV. Doručením písemného oznámení zaniká jeho členství v AKAV.

ad d) Člen AKAV, pokud zanikne jako právnická osoba, je povinen doklad o této skutečnosti neprodleně doručit předsedovi výboru AKAV. Členství zaniká dnem zániku právnické osoby – člena AKAV.

ad e) Zánikem AKAV bez právního nástupce zaniká členství všech členů automaticky. Písemné oznámení o této skutečnosti neprodleně doručí všem členům předseda výboru AKAV.

IV.
Orgány AKAV

Orgány AKAV jsou:

4.1. Shromáždění delegátů všech členů AKAV
4.2. Výbor AKAV
4.3. Předseda výboru AKAV
4.4. Revizní komise AKAV

4.1. Shromáždění delegátů všech členů AKAV

4.1.1. Nejvyšším orgánem AKAV je řádné shromáždění delegátů všech členů AKAV konané jedenkrát ročně, případně častěji dle potřeby. Počet delegátů jednotlivého člena je maximálně 3. Při hlasování má každý delegát jeden hlas. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné při účasti nejméně dvou třetin všech delegátů. Předseda výboru AKAV je jeho předsedou.

4.1.2. Shromáždění delegátů:
a) schvaluje zprávu o činnosti AKAV
b) schvaluje zprávu o hospodaření AKAV
c) volí členy výboru AKAV
d) schvaluje stanovy a změny stanov
e) schvaluje rozpuštění a likvidaci AKAV
f) rozhoduje o vyloučení členů AKAV na návrh výboru AKAV

Pro rozhodování dle bodů 4.1.2. a), b), c) je potřeba více než 50 % hlasů všech přítomných delegátů.

Pro rozhodování dle bodů 4.1.2. d), e), f) je potřeba nejméně dvě třetiny hlasů všech přítomných delegátů.

4.2. Výbor AKAV

4.2.1. Členství ve výboru AKAV

4.2.1.1. Každý člen AKAV má právo být zastoupen ve výboru AKAV nejvýše jednou fyzickou osobou.

4.2.1.2. Členové výboru AKAV jsou voleni řádným shromážděním delegátů AKAV na dobu dvou let.

4.2.1.3. Každý člen AKAV předloží shromáždění delegátů pro volbu do výboru AKAV písemnou kandidátku se dvěma nominovanými uchazeči o členství ve výboru AKAV.

4.2.1.4. Pokud nepředloží člen AKAV písemnou kandidátku dle bodu 4.2.1.3. nejpozději do zahájení shromáždění delegátů, vzdává se tím dobrovolně svého práva na zastoupení ve výboru AKAV.

4.2.1.5. Pro zvolení kandidáta je potřeba více než 50 % hlasů všech přítomných delegátů.

4.2.1.6. Jedna fyzická osoba může ve výboru AKAV zastupovat vždy pouze jednoho člena AKAV.

4.2.1.7. Vyloučený člen výboru AKAV nemůže být do výboru AKAV znovu zvolen. Pokud se jeho jméno vyskytuje na kandidátce kteréhokoliv člena AKAV, je tato neplatná.

4.2.2. Výbor AKAV si po svém zvolení volí ze svých členů předsedu, a to prostou většinou hlasů všech členů a výboru. Předseda výboru AKAV je zároveň statutárním zástupcem AKAV. Výbor v případě potřeby volí místopředsedu, popř. místopředsedy a tajemníka.

4.2.3. Výbor AKAV:

– svolává shromáždění delegátů AKAV, v případě potřeby též mimořádné shromáždění

– mimořádné shromáždění delegátů AKAV je výbor povinen svolat na žádost nejméně jedné třetiny členů AKAV, a to do 30 dnů po doručení požadavku. Požadavek na svolání mimořádného shromáždění delegátů musí obsahovat odůvodněný program. V opačném případě není výbor povinen shromáždění delegátů svolat. Výbor AKAV může k tomuto programu připojit další body.

– řídí činnost AKAV v období mezi shromážděními delegátů

– četnost jeho zasedání je dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně

– rozhoduje hlasováním o vyloučení členů výboru AKAV

– podává písemný návrh s odůvodněním shromáždění delegátů na vyloučení člena AKAV

– v případě potřeby je výbor oprávněn zřizovat komise AKAV, např. testační, sportovní, technickou a další

– určuje výši členských příspěvků

– výbor svolává předseda sám nebo na žádost nejméně dvou třetin členů výboru. Žádost musí být písemná s odůvodněným programem. Předseda může k tomuto připojit další body.

4.2.4. Zánik členství ve výboru AKAV
členství ve výboru zaniká:

a) uplynutím dvouletého funkčního období s výjimkou bodu 4.2.7.
b) vzdáním se členství
c) vyloučením
d) úmrtím člena

ad b) Člen výboru se může vzdát svého členství kdykoliv, a to bez udání důvodu. Činí tak písemnou formou k rukám předsedy výboru.

ad c) Člen výboru AKAV může být z výboru vyloučen pokud hrubě nebo opakované porušuje stanovy AKAV, nebo jedná v rozporu s jeho cíli. Může být vyloučen též za hrubé narušování soužití v AKAV, zejména tím, že poškozuje dobré jméno AKAV.
O vyloučení člena výboru rozhoduje výbor svým hlasováním, a to prostou většinou hlasů všech členů výboru.

4.2.5. Výbor je usnášení schopen pokud je na jeho zasedání přítomno nejméně 50 % členů výboru.

4.2.6. Hlasování
O všech návrzích rozhoduje výbor hlasováním svých členů, a to nadpoloviční většinou přítomných členů. Každý člen výboru má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru.

4.2.7. Pokud z jakéhokoliv důvodu nedošlo k volbě členů výboru AKAV po uplynutí dvouletého funkčního období, pokračuje výbor AKAV ve stejném složení až do nových voleb.

4.3. Předseda výboru AKAV:

– je volen dle bodu 4.2.2.
– je statutárním zástupcem AKAV
– řídí a svolává zasedání výboru AKAV
– při rovnosti hlasů rozhoduje jeho hlas
– je povinen svolat výbor nejméně jedenkrát ročně, jinak též dle bodu 4.2.3.
– svoje pravomoci vyplývající z těchto stanov může delegovat formou písemné plné moci na jiného člena výboru nebo na jím zvoleného odborného zástupce z řad členů AKAV

4.4. Revizní komise AKAV

– je tvořena revizory účtů jednotlivých členů AKAV
– volí si ze svých členů předsedu, a to většinou hlasů všech členů
– jedenkrát ročně provádí revizi hospodaření AKAV
– písemnou zprávu z této revize předkládá výboru AKAV a Shromáždění delegátů
– podléhá pouze Shromáždění delegátů a je povinna plnit jeho závěry
– vyjadřuje se k závěrům kontrol orgánů, které jsou ze zákona k těmto kontrolám oprávněny

4.4.1. Revizní komise AKAV je činná pouze tehdy, pokud AKAV získá příjmy dle čl. VII těchto stanov.

V.
Práva členů AKAV

5.1. Všichni členové AKAV mají tato práva:

a) podílet se na činnosti AKAV
b) využívat všech služeb poskytovaných AKAV
c) prostřednictvím svých delegátů volit a být voleni do orgánů AKAV
d) reprezentovat AKAV, hájit zájmy jeho členů a příznivců
e) se svými vozidly se zúčastňovat všech akcí AKAV v ČR i zahraničí
f) podávat návrhy všem orgánům AKAV, obracet se na ně se svými podněty a připomínkami

VI.
Povinnosti členů AKAV

a) dodržovat stanovy AKAV a ostatní závazná usnesení výboru a revizní komise
b) chránit dobré jméno AKAV a celého hnutí příznivců historických a současných vozidel americké výroby
c) prosazovat i mimo aktivity AKAV jeho cíle
d) chránit majetek AKAV
e) získávat, udržovat a renovovat historická vozidla americké výroby a s nimi související předměty jako významnou součást světové kulturní a technické historie – historického a technického povědomí
f) umožnit široké veřejnosti seznámení s historií světového automobilismu s důrazem na americké automobily
g) platit řádně a včas členské příspěvky, budou-li určeny

VII.
Zásady hospodaření

Příjmy AKAV tvoří členské příspěvky a prostředky získané vlastní činností. Výše uvedenými prostředky je výbor povinen hospodařit maximálně účelně tak, aby to podpořilo dosažení cílů AKAV. Hospodaření výboru podléhá kontrole revizní komise AKAV.

VIII.
Platnost stanov

8.1. Tyto STANOVY AKAV nabývají platnosti a účinnosti schválením výborem AKAV a registrací na MV ČR.
8.2. Tyto STANOVY AKAV v plném rozsahu ruší a nahrazují STANOVY AKAV ze dne 16.4.2002 zaregistrované MV ČR dne 19.4.2002.

Praha, dne: 23.2.2005

Ing. Miloslav Plašil
předseda výboru a statutární zástupce AKAV

© 2005-2023, Asociace klubů amerických vozidel
www.akav.cz