1st. Veterán Us Car Club Praha v ČR
Zdeněk Košárek
Poupětova 22
170 00 PRAHA 7

Věc: Odpověď na Váš dopis předaný dne 2. 2. 2005 presidiu FKHV

Dne 2. 2. 2005 Váš statutární zástupce pan Zdeněk Košárek nevhodným způsobem narušil jednání presidia FKHV, kde předal Ing. Národovi Váš dopis, na kterém není uvedeno ani datum ani tento dopis není podepsán.

Presidium FKHV na svém jednání v bodě „různé“ konstatovalo, že mu nepřísluší Váš dopis řešit, že měl být adresován na AKAV. Presidium FKHV vyzvalo mě – Ing. Miloslava Plašila, abych na dopis odpověděl, což tímto činím.

Musím bohužel konstatovat, že Váš dopis je jen dalším důkazem toho, že Váš klub a jmenovitě jeho statutární zástupce pan Zdeněk Košárek hrubě narušuje soužití v AKAVu a poškozuje dobré jméno AKAVu.

Tvrzení, že nejsem statutárním zástupcem AKAVu je směšné a je to vědomá cílená lež, která má znemožnit AKAV v očích FKHV a celého veteránského hnutí.

Platné stanovy AKAVu neurčují délku volebního období členů výboru a tudíž ani jeho předsedy. Znamená to tedy, že až do nových voleb jsou všichni členové výboru (kromě vyloučených) řádnými členy výboru a zvolený předseda je statutárním zástupce AKAVu.

Opětovně Vás vyzývám k plnění Vašich povinností vůči AKAVu:

  1. Nejpozději do 31.12.04 jste měli nahlásit počet členů Vašeho klubu.
    toto jste neučinili!
  2. Nejpozději do 31. 12. 04 jste měli nahlásit svého zástupce do výboru AKAVu
    toto jste neučinili!
  3. Nejpozději do 31. 12. 04 jste měli poslat připomínky k návrhu nových stanov AKAVu.
    toto jste neučinili!

První dva úkoly Vám stejně jako ostatním klubům AKAVu byly uloženy ústně dne 28. 11. 04. Třetí úkol je obsažen v zápisu ze stejného dne.

Musím konstatovat, že Váš klub si neplní svoje základní povinnosti k AKAVu a že tento postoj hraničí až s pohrdáním AKAVem. Myslím, že takovýto klub by neměl být členem AKAVu. O to více mě překvapuje to, že se obracíte přímo na FKHV a ne na výkonný výbor AKAVu.

Proto Vás důrazně žádám o dodržování tohoto postupu:
Jste – zatím – členy AKAVu a partnerem pro Vaše dotazy je jeho výkonný orgán – výbor AKAVu. Pro presidium FKHV není a nemůže být partnerem Váš klub. Pro presidium FKHV je partnerem pouze a jedině statutární zástupce AKAVu.

Na základě požadavku Ministerstva dopravy Vás žádám o okamžité sdělení složení Vaší klubové testační komise. Jména členů, která musí být nahlášena na MD sdělte nejpozději do 15. 2. 05 písemně na adresu Ing. Miloslav Plašil, Kosov 31, 348 02 Bor.

Vaše dotazy ohledně rozdělení finančních prostředků z FKHV a členského příspěvku do FIVA budou zodpovězeny dne 23. 2. 05 na schůzi výboru AKAV – viz pozvánka.

Zároveň Vás tímto opětovně žádám o vyslání jednoho Vašeho zástupce na tuto schůzi, podotýkám pouze, že tímto zástupcem nemůže být pan Zdeněk Košárek, neboť byl 28.11.04 doživotně vyloučen z výboru AKAV. Upozorňuji, že pokud by se pan Zdeněk Košárek přesto dostavil, nebude na jednání vpuštěn.

Kosov 9. 2. 2005

Ing. Miloslav Plašil
předseda výboru AKAV

příloha: pozvánka na schůzi výboru AKAV dne 23. 2. 2005

© 2005-2024, Asociace klubů amerických vozidel
www.akav.cz