1st Veteran US Car Club Praha v ČR
IČO: 26 58 8 42
Sedlecká 5
182 00 Praha 8

Věc: Sdělení vyloučení Vašeho klubu z AKAV

Výňatek ze zápisu z mimořádného shromáždění delegátů AKAV

Místo a čas konání: Praha – Průhonice, restaurace U Bezoušků, 14. 10. 2005, 14:00 hod

Program: dle pozvánky, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Mimořádné shromáždění delegátů AKAV (dále jen MSD) zahájil a všechny přítomné přivítal předseda výboru AKAV Ing. Miloslav Plašil. V rámci zahájení byla provedena volba orgánů MSD.

Předseda MSD – Ing. Miloslav Plašil – viz. Stanovy AKAV bod 4.1.1
Zapisovatel – Marek Doubrava
Skrutátor – Ing. Jiří Sudík
Ověřovatelé zápisu – Jan Sedláček, Ing. Plašil
Volební komise – Pavel Čáslava, Jiří Rychnovský, Martin Javůrek
Návrhová komise – Petr Pelech, Pavel Kolář, Petr Bellinger

Volební komise konstatovala, že dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu, je přítomno 12 delegátů s právem hlasovacím a dle bodu 4.1.1 Stanov AKAV je MSD usnášeníschopné.

Ing. Plašil nechal hlasovat o výše uvedených orgánech MSD. Pro 12 hlasů, proti nula, zdržel se nula.

Ing. Plašil podal návrh na změnu programu MSD a to takto – bod 3 dle pozvánky zařadit až za bod 5. Hlasování: Pro 12 hlasů, proti nula, zdržel se nula.

ad 2) Vyloučení 1st Veteran US Car Clubu Praha v ČR z AKAV

Ing. Plašil zrekapituloval vývoj událostí v AKAV ode dne 17. 10. 2003. Přečetl dopis od 1st Veteran US Car Clubu Praha v ČR (dále jen 1st) ze dne 11. 10. 2005 a k bodům 1 a 2 tohoto dopisu uvedl: Stanovy AKAV platné do 17. 5. 2005 neurčovaly délku volebního období členů výboru AKAV a tudíž všichni členové výboru mimo vyloučeného pana Košárka měli a mají platné mandáty k výkonu funkcí ve výboru AKAV. Toto vše Ing. Plašil doložil příslušnými zápisy. Dále již po několikáté vyvrátil lživé tvrzení pana Košárka, že Cadillac Klub ČR nebyl přijat do AKAV. Skutečnost je taková, že Cadillac Klub měl registrovány stanovy Ministerstvem vnitra již 1. 3. 2004. Dále Cadillac Klub doložil všechny náležitosti dle stanov, které jsou nutné při vstupu do AKAV. Dne 3. 4. 2004 došlo k hlasování o přijetí Cadillac Klubu do AKAV – viz zápis ze schůze výboru AKAV ze dne 3. 4. 2004, kde pro vstup hlasoval i pan Košárek, ačkoliv si to nepamatuje. Toto vše Ing. Plašil doložil příslušnými zápisy.

Dále Ing. Plašil uvedl, že až do příchodu dopisu od 1st ze dne 18. 2. 05 nebylo jeho prioritou vyloučení tohoto klubu z AKAV, ale zabezpečení chodu AKAV, který 1st svojí činností velmi vážně narušuje. Ing. Plašil konstatoval, že již 18. 2. 2005 byl dopis 1st, který opět uváděl lživá tvrzení, podepsán kromě pana Košárka ještě panem Vlastimilem Voralem. I přes tuto skutečnost Ing. Plašil bral všechny „podivné“ dopisy od 1st jako aktivitu jednoho muže a to pana Košárka. Dopis 1st ze dne 11. 10. 2005 však toto stanovisko výrazně mění, neboť je pod ním podepsáno osm osob a lze tedy říci, že tento dopis vyjadřuje stanovisko celého klubu. V tomto dopise je uvedeno, že 1st neuznává žádné úkony výboru AKAV od 17. 10. 2004, dále neuznává Stanovy, změny sídla atd.

Tímto dopisem se tedy otevřeně celý 1st Veteran US Car Club Praha v ČR postavil proti činnosti, cílům a zájmům AKAV. Takovýto klub nemůže být tedy členen AKAVu. A to zvláště proto, že neuznává Stanovy AKAVu.

Ing. Plašil konstatoval, že kromě výše uvedeného 1st porušuje soustavně i body 3.2 Stanov a VI. Stanov AKAV.

Bod 3.2 – vyloučen může být z AKAVu subjekt, který: jedná v rozporu s cíli AKAV, hrubým způsobem narušuje soužití AKAV, hrubě nebo opakovaně porušuje Stanovy AKAV. Toto narušování se děje soustavně psaním lživých dopisů.

Bod VI – K základním povinnostem členů AKAV patří:

  1. dodržovat Stanovy AKAV a ostatní závazná ustanovení výboru a revizní komise
  2. chránit dobré jméno AKAV a celého hnutí příznivců historických a současných vozidel americké výroby
  3. prosazovat i mimo aktivity AKAV jeho cíle

Z výše uvedeného je patrné, že nejdříve pan Košárek jako statutární zástupce 1st Veteran US Car Clubu Praha v ČR a později i celý klub porušuje základní povinnosti člena AKAV.

Ing. Plašil konstatoval, že nechce poškodit návrhem na vyloučení 1st členskou základnu tohoto klubu a pro případ vyloučení navrhne členům tohoto klubu následující možnosti:

  1. členové 1st mohou okamžitě vstoupit – pokud splní podmínky vstupu – do některého ze subjektů AKAV
  2. pokud si členové 1st založí nový klub, který bude respektovat AKAV a přihlásí se k jeho Stanovám, činnosti a cílům, nebrání nic tomu, aby takový klub byl přijat do AKAV.

Ing. Plašil přečetl dopis Klubu přátel US Cars ze dne 10. 10. 2005, ve kterém se říká, že případné vyloučení 1st z AKAV by bylo uplatňováním principu kolektivní viny a nabádá ke smířlivému řešení.

Poté došlo k velmi dlouhé diskusi, ve které se vyjádřili všichni přítomní delegáti MSD.

Po diskusi dal Ing. Plašil hlasovat. Hlasování: Pro vyloučení 1st Veteran US Car Clubu Praha v ČR – 12 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0.

Závěr: 1st Veteran US Car Club Praha v ČR je dnem 14. 10. 2005 vyloučen z AKAV všemi dvanácti hlasy přítomných delegátů.

Za AKAV předseda výboru AKAV Ing. Miloslav Plašil

Kosov 17. 10. 2005

© 2005-2024, Asociace klubů amerických vozidel
www.akav.cz