Zápis z mimořádné schůze výboru AKAV ze dne 28. 11. 2004 v Praze

Datum konání: 28. 11. 04, 9:00 hod
Místo konání: Praha-Průhonice, Pyramida, kancelář Ing. J. Sudíka

Program:

 1. Zahájení
 2. Informace z FKHV
 3. Návrh nových stanov
 4. Projednání poškozování dobrého jména AKAV
 5. Různé
 6. Diskuze
 7. Závěr

viz pozvánka – příloha č. 1

Přítomni za:
ČKMAA – Ing. Plašil Miloslav
CZECH CORVETTE CLUB – Ing. Jiří Sudík
Klub přátel US CAR – Ivo Kunetek
CADILLAC KLUB ČR – Jan Sedláček
1st Veterán US CAR CLUB PRAHA – Zdeněk Košárek
viz prezenční listina statutárních zástupců – příloha č. 2

Hosté: viz přiložená prezenční listina hostů – příloha č. 3

ad 1) zahájení mimořádné schůze výboru AKAV provedl a všechny přítomné přivítal předseda výboru AKAV Ing. Miloslav Plašil a konstatoval, že je přítomno všech pět statutárních zástupců a tedy účast je stoprocentní a schůze výboru AKAV je usnášeníschopná.

V rámci tohoto bodu přednesl předseda návrh, aby z důvodu důležitosti a časové náročnosti byl projednán přednostně jako druhý bod programu bod číslo 4 pozvánky. Tento návrh byl odsouhlasen všemi hlasy.

ad 4) Poškozování dobrého jména AKAV:

Ing. Plašil konstatoval, že dle jeho názoru pan Zdeněk Košárek svým chováním a vystupováním hrubým způsobem narušuje soužití v AKAV a to zejména tím, že rozdmychává atmosféru kolem testací historických vozidel a upozorňuje na nesrovnalosti v testacích buď přímo nebo nepřímo Ministerstvo dopravy, aniž by je předtím projednal v AKAV a následně ve FKHV. Dále že svým nevhodným chováním – např: vydává se za prezidenta AKAV, nevhodné chování před začátkem schůze presidia FKHV za přítomnosti zástupců pojišťovny ALLIANZ, nevhodné chování – opilost na srazu Luštěnice 2003 atd., nepřispívá k dobrým vztahům mezi členy AKAV a že tato situace se rychle přenáší do FKHV.

Dále Ing. Plašil uvedl, že při telefonickém i osobním kontaktu mezi ním a panem Košárkem dochází k tomu, že pan Košárek neříká pravdu nebo si nepamatuje, co prohlásil v minulém rozhovoru (kauza s doručením – nedoručením předchozí pozvánky). Ing. Plašil dále uvedl, že podobná situace již byla tématem jednání na schůzi výboru AKAV dne 3. 4. 2004 v Praze na Letné. Již tehdy spěla situace k vyloučení pana Košárka, avšak Ing. Plašil tento návrh sám odročil na další schůzi, neboť uznal argument pana Košárka, že při počtu čtyř členů v AKAV by mohlo být jeho vyloučení záměrně tendenční.

Ing. Plašil uvedl, že negativní ohlasy na chování pana Košárka jsou již i ze strany členů presidia FKHV a zeptal se přímo pana Košárka, zda zná pana Masaříka z Ministerstva dopravy a zda je pravda, že mu předal některé případy chybných testací.

Na závěr svého vystoupení Ing. Plašil sdělil přítomným, že po diskusi na téma poškozování dobrého jména AKAV navrhne vyloučení pana Zdeňka Košárka z výboru AKAV a možná i vyloučení 1st Veterán US CAR CLUB PRAHA v ČR z AKAV.

Ing. Jiří Sudík uvedl, že má v podstatě stejné zkušenosti s panem Košárkem a že dle jeho mínění skutečně svojí činností hrubě narušuje atmosféru a soužití v AKAV.

Jan Sedláček se poté dotazoval na některé telefonické hovory pana Košárka se členy CADILLAC CLUBU. Poté konstatoval, že ani jemu pan Košárek neříká pravdu.

Ivo Kunetek sdělil, že jejich klub je mimo dění v Praze, myslí si, že bychom se jako asociace měli zabývat jinými věcmi – např. problémy s testacemi, srazy HV atd.. Připustil však, že také on zaslechl negativní ohlasy na chování pana Košárka.

Pan Košárek popřel všechna vznesená obvinění, řekl že na MD žádné informace nedonáší, nic tam neřeší a pana Masaříka viděl jen jednou, a to když si jej pan Masařík sám předvolal k podání vysvětlení. Všechna další obvinění označil za vykonstruovaná a nepodložená. Řekl, že nesouhlasí s ničím, co bylo proti němu řečeno a že jde o spiknutí.

Hosté – pan Bellinger, pan Doubrava, pan Prchal též uvedli negativní zkušenosti s panem Košárkem.

Pan Hovjacký řekl, že přednesené důvody, které slyšel, nejsou důkazy a nabádal ke všeobecnému smíru s tím, že na základě toho, co slyšel, není dle jeho názoru možné vyloučit pana Košárka z AKAV.

Pan Rajsr, Voral a Slavík jako členové 1st Veterán CLUBU podpořily pana Košárka.

Poté přednesl předseda výboru Ing. Plašil dva návrhy:

 1. vyloučit doživotně pana Zdeňka Košárka z výboru AKAV
 2. vyloučit 1st Veterán US CAR CLUB PRAHA v ČR z AKAV

Nikdo z přítomných neměl žádný další návrh. Ještě před hlasováním o výše uvedených návrzích požádal pan Košárek zástupce CADILLAC KLUBU o to, aby se při hlasování zdržel. Důvody nevysvětlil.

Poté nechal Ing. Plašil hlasovat o prvním návrhu. Výsledek hlasování:
Pro doživotní vyloučení: 3 hlasy (Plašil, Sudík, Sedláček)
Proti: 1 hlas (Košárek)
Zdržel se: 1 hlas (Kunetek)

Závěr: Pan Zdeněk Košárek je doživotně vyloučen z výboru AKAV.

Po tomto verdiktu pan Košárek emocionálně prohlásil, že ne my budeme vylučovat jeho, ale „jeho“ klub vystupuje z AKAV. Po chvíli toto prohlášení stáhl. Neodpustil si však výhružky „že teď teprve něco uvidíme, že teď to teprve začne“.

Vzhledem k tomu, že výše uvedený bod se časově protáhl a AKAV musela být zastoupena na Shromáždění delegátů FKHV, byl projednán z dalšího programu pod bodem různé již pouze: návrh na zastoupení AKAV pěti delegáty.

Tuto situaci stanovy AKAV neřeší, zvykem bylo dosud, aby každý člen AKAV měl mezi delegáty svého zástupce. Návrh delegátů: Ing. Miloslav Plašil, Ing. Jiří Sudík, pan Oto Hovjacký, pan Jan Sedláček, pan Zdeněk Košárek. První čtyři delegáti byli schváleni, pan Košárek nebyl schválen. Vzhledem k přítomnosti dalších tří členů z tohoto klubu, vyzval je Ing. Plašil k tomu, aby sdělili jméno svého delegáta. Po jejich krátké poradě přišli opětovně s návrhem pana Košárka.

Výbor AKAV toto nemohl akceptovat, neboť pan Košárek byl předtím vyloučen z výboru AKAV. Protože delegáty na Shromáždění FKHV deleguje výbor AKAV, podal jeho předseda návrh na pátého delegáta sám – navržený delegát pan Marek Doubrava. Při hlasování byl tento návrh odsouhlasen třemi hlasy, jeden se zdržel.

Zástupci AKAV na Shromáždění delegátů FKHV jsou: Plašil, Sudík, Hovjacký, Sedláček, Doubrava

Ing. Plašil seznámil přítomné s tím, že výbor AKAV musí doplnit do KRK FKHV svého zástupce. Navržen a schválen byl Ing. Pavel Šplíchal, který nahradí v této činnosti Ing. Miloslava Plašila, který je členem presidia FKHV.

Všem zástupcům členů AKAV předal Ing. Plašil v písemné formě Návrh Stanov AKAV. Připomínky je možno podat písemně do 31. 12. 04 na adresu Ing. Miloslav Plašil, Kosov 31, 348 02, Bor.

Další body dle pozvánky budou projednány na následující schůzi výboru AKAV.

Předseda výboru AKAV požádal 1st Veterán CLUB o návrh na doplnění výboru AKAV o jejich zástupce.

Usnesení z mimořádné schůze výboru AKAV.

 1. výbor AKAV vylučuje pana Zdeňka Košárka doživotně z výboru AKAV
 2. výbor AKAV deleguje na Shromáždění delegátu FKHV tyto delegáty: Plašil, Sudík, Hovjacký, Sedláček, Doubrava
 3. výbor AKAV doplňuje KRK FKHV o pana Ing. Pavla Šplíchala
 4. výbor AKAV žádá 1st Veterán US CAR CLUB PRAHA v ČR o písemné doplnění jejich zástupce do výboru AKAV. Návrh doručit nejpozději do 31. 1. 05 písemně na adresu Ing. Plašila.
 5. výbor AKAV ukládá Ing. Miloslavu Plašilovi shromáždit připomínky k Návrhu Stanov AKAV a to do 31. 12. 04. Na základě těchto připomínek vyhotovit konečné znění nových Stanov AKAV. Termín do 28. 2. 05

Usnesení bylo schváleno čtyřmi hlasy, jednání bylo ukončeno v 11:15 hod.

Zapsal: Ing. Plašil Miloslav
Ověřovatelé: Ing. Jiří Sudík, Jan Sedláček

Doplněk k zápisu z mimořádné schůze výboru AKAV ze dne 28. 11. 04

 1. KRK FKHV obdržela písemnou stížnost na pana Zdeňka Košárka – stížnost se týká jeho chování a vystupování
 2. Pan Košářek srdečně hovořil s panem Masaříkem z MD před jeho vystoupením na Shromáždění delegátů FKHV a následně i poté, kdy pan Masařík Shromáždění delegátů FKHV opustil. Rozhovor trval několik hodin. Je těžké uvěřit, že tohoto člověka pan Košárek viděl jen jednou.

© 2005-2023, Asociace klubů amerických vozidel
www.akav.cz