Zápis z mimořádného shromáždění delegátů AKAV

Místo a čas konání: Praha – Průhonice, restaurace U Bezoušků, 14. 10. 2005, 14:00 hod

Program: dle pozvánky, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Mimořádné shromáždění delegátů AKAV (dále jen MSD) zahájil a všechny přítomné přivítal předseda výboru AKAV Ing. Miloslav Plašil. V rámci zahájení byla provedena volba orgánů MSD.

Předseda MSD – Ing. Miloslav Plašil – viz. Stanovy AKAV bod 4.1.1
Zapisovatel – Marek Doubrava
Skrutátor – Ing. Jiří Sudík
Ověřovatelé zápisu – Jan Sedláček, Ing. Plašil
Volební komise – Pavel Čáslava, Jiří Rychnovský, Martin Javůrek
Návrhová komise – Petr Pelech, Pavel Kolář, Petr Bellinger

Volební komise konstatovala, že dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu, je přítomno 12 delegátů s právem hlasovacím a dle bodu 4.1.1 Stanov AKAV je MSD usnášeníschopné.

Ing. Plašil nechal hlasovat o výše uvedených orgánech MSD. Pro 12 hlasů, proti nula, zdržel se nula.

Ing. Plašil podal návrh na změnu programu MSD a to takto – bod 3 dle pozvánky zařadit až za bod 5. Hlasování: Pro 12 hlasů, proti nula, zdržel se nula.

ad 2) Vyloučení 1st Veteran US Car Clubu Praha v ČR z AKAV

Ing. Plašil zrekapituloval vývoj událostí v AKAV ode dne 17. 10. 2003. Přečetl dopis od 1st Veteran US Car Clubu Praha v ČR (dále jen 1st) ze dne 11. 10. 2005 a k bodům 1 a 2 tohoto dopisu uvedl: Stanovy AKAV platné do 17. 5. 2005 neurčovaly délku volebního období členů výboru AKAV a tudíž všichni členové výboru mimo vyloučeného pana Košárka měli a mají platné mandáty k výkonu funkcí ve výboru AKAV. Toto vše Ing. Plašil doložil příslušnými zápisy. Dále již po několikáté vyvrátil lživé tvrzení pana Košárka, že Cadillac Klub ČR nebyl přijat do AKAV. Skutečnost je taková, že Cadillac Klub měl registrovány stanovy Ministerstvem vnitra již 1. 3. 2004. Dále Cadillac Klub doložil všechny náležitosti dle stanov, které jsou nutné při vstupu do AKAV. Dne 3. 4. 2004 došlo k hlasování o přijetí Cadillac Klubu do AKAV – viz zápis ze schůze výboru AKAV ze dne 3. 4. 2004, kde pro vstup hlasoval i pan Košárek, ačkoliv si to nepamatuje. Toto vše Ing. Plašil doložil příslušnými zápisy.

Dále Ing. Plašil uvedl, že až do příchodu dopisu od 1st ze dne 18. 2. 05 nebylo jeho prioritou vyloučení tohoto klubu z AKAV, ale zabezpečení chodu AKAV, který 1st svojí činností velmi vážně narušuje. Ing. Plašil konstatoval, že již 18. 2. 2005 byl dopis 1st, který opět uváděl lživá tvrzení, podepsán kromě pana Košárka ještě panem Vlastimilem Voralem. I přes tuto skutečnost Ing. Plašil bral všechny „podivné“ dopisy od 1st jako aktivitu jednoho muže a to pana Košárka. Dopis 1st ze dne 11. 10. 2005 však toto stanovisko výrazně mění, neboť je pod ním podepsáno osm osob a lze tedy říci, že tento dopis vyjadřuje stanovisko celého klubu. V tomto dopise je uvedeno, že 1st neuznává žádné úkony výboru AKAV od 17. 10. 2004, dále neuznává Stanovy, změny sídla atd.

Tímto dopisem se tedy otevřeně celý 1st Veteran US Car Club Praha v ČR postavil proti činnosti, cílům a zájmům AKAV. Takovýto klub nemůže být tedy členen AKAVu. A to zvláště proto, že neuznává Stanovy AKAVu.

Ing. Plašil konstatoval, že kromě výše uvedeného 1st porušuje soustavně i body 3.2 Stanov a VI. Stanov AKAV.

Bod 3.2 – vyloučen může být z AKAVu subjekt, který: jedná v rozporu s cíli AKAV, hrubým způsobem narušuje soužití AKAV, hrubě nebo opakovaně porušuje Stanovy AKAV. Toto narušování se děje soustavně psaním lživých dopisů.

Bod VI – K základním povinnostem členů AKAV patří:

 1. dodržovat Stanovy AKAV a ostatní závazná ustanovení výboru a revizní komise
 2. chránit dobré jméno AKAV a celého hnutí příznivců historických a současných vozidel americké výroby
 3. prosazovat i mimo aktivity AKAV jeho cíle

Z výše uvedeného je patrné, že nejdříve pan Košárek jako statutární zástupce 1st Veteran US Car Clubu Praha v ČR a později i celý klub porušuje základní povinnosti člena AKAV.

Ing. Plašil konstatoval, že nechce poškodit návrhem na vyloučení 1st členskou základnu tohoto klubu a pro případ vyloučení navrhne členům tohoto klubu následující možnosti:

 1. členové 1st mohou okamžitě vstoupit – pokud splní podmínky vstupu – do některého ze subjektů AKAV
 2. pokud si členové 1st založí nový klub, který bude respektovat AKAV a přihlásí se k jeho Stanovám, činnosti a cílům, nebrání nic tomu, aby takový klub byl přijat do AKAV.

Ing. Plašil přečetl dopis Klubu přátel US Cars ze dne 10. 10. 2005, ve kterém se říká, že případné vyloučení 1st z AKAV by bylo uplatňováním principu kolektivní viny a nabádá ke smířlivému řešení.

Poté došlo k velmi dlouhé diskusi, ve které se vyjádřili všichni přítomní delegáti MSD.

Po diskusi dal Ing. Plašil hlasovat. Hlasování: Pro vyloučení 1st Veteran US Car Clubu Praha v ČR – 12 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0.

Závěr: 1st Veteran US Car Club Praha v ČR je dnem 14. 10. 2005 vyloučen z AKAV všemi dvanácti hlasy přítomných delegátů.

ad 4) Návrh a volba delegátů na řádné shromáždění FKHV dne 19.11.2005

Návrh: Ing. Miloslav Plašil, Karel Procházka, Pavel Kolář, Jan Sedláček, Marek Doubrava

Hlasování: Pro výše uvedený návrh 12 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0.

ad 5) Projednání návrhu kandidáta na funkci prezidenta FKHV

V diskusi k tomuto bodu bylo konstatováno, že AKAV nebude navrhovat kandidáta ze své asociace, ale navrhne na funkci prezidenta FKHV Ing. Pavla Národu.

Hlasování: Pro výše uvedený návrh 12 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0.

ad 3) Volba členů výboru AKAV

Z doručených kandidátek vznikl tento návrh:

za ČKMAA – Ing. Miloslav Plašil
za Cadillac Klub ČR – Jan Sedláček
za Czech Corvette Club – Ing. Jiří Sudík
za American Cars Club Brno – Pavel Čáslava
za Klub přátel US Cars – Ivo Kunetek

Hlasování:
Pro zvolení Ing. Miloslava Plašila – 11 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1.
Pro zvolení Jana Sedláčka – 11 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1.
Pro zvolení Ing. Jiřího Sudíka – 11 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1.
Pro zvolení Pavla Čáslavy – 11 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1.
Pro zvolení Ivo Kunetka – 12 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0.

ad 6) Diskuse

 1. Pavel Čáslava připomenul přítomným, že 1st Veteran US Car Club Praha v ČR používá neoprávněně hlavičku AKAVu ve svých dopisech. Návrh: Ing. Plašil toto vytkne dopisem.
 2. Pavel Čáslava upozornil na to, že Košárek neoprávněně používá funkci místopředsedy AKAV, k čemuž není oprávněn ode dne 28. 11. 2004 – tedy od svého vyloučení. Návrh: Ing. Plašil toto vytkne dopisem.
 3. Pavel Čáslava se dotázal předsedajícího na délku volebního období členů výboru a to jak za platnosti starých i nových stanov.
  Ing. Plašil: Stanovy platné do 17. 5. 2005 neurčovaly délku volebního období u žádné funkce v AKAVu. Stanovy platné od 18. 5. 2005 určují volební období v délce dvou let od data zvolení.

ad 7) Různé

 1. Pavel Čáslava navrhl konání každoročního celorepublikového srazu amerik pod hlavičkou AKAVu a to v Praze.
  Po dlouhé diskusi byl návrh všemi hlasy přijat, pořadatelství zabezpečí pan Čáslava. Povinností klubů bude „dodat“ na tento sraz co největší počet aut.
 2. Pavel Čáslava navrhl zveřejnit na stránkách AKAVu všechny zápisy ze schůzí ode dne 17. 10. 2003 a též komentáře a dopisy z tohoto období až do současnosti. Dále navrhuje do budoucna uveřejňovat všechny důležité dokumenty. Žádá Ing. Plašila o stručný přehled jednání ve FKHV – též umístit na stránkách AKAV. Členové výboru sdělí si navzájem e-mailové adresy, aby mohlo docházet k rychlé komunikaci. Tyto návrhy byly přijaty všemi hlasy.
 3. Pavel Čáslava navrhl projednat sankce za nepřítomnost na jednání výboru AKAVu. Po diskusi byl všemi hlasy přijat tento návrh: Při druhém nedostavení se – ztráta mandátu člena výboru AKAV.
 4. Pavel Čáslava popsal případ, kdy podle jeho názoru pan Ota Hovjacký nepostupoval správně při zjišťování kam odešel příspěvek od FKHV ve výši 74.818 Kč.

  K tomu sdělil Ing. Plašil, že přesně ve smyslu usnesení výboru AKAV ze dne 23. 2. 05 bylo z tohoto příspěvku uhrazeno 6.670 Kč jako příspěvek AKAV do FIVA a zůstatek ve výši 68.148 Kč byl odeslán jako příspěvek na Světovou motocyklovou rallye, kterou pořádala FKHV. Jako doklad předložil Ing. Plašil smlouvu a bankovní doklad.

  Přítomní delegáti se shodli na tom, že popsaný případ vyřeší Ing. Plašil osobním dopisem panu Hovjackému.

 5. Ing. Plašil vyzval delegáty, aby se vyjádřili k návrhu KPUC – místo konání schůzek výboru a místo konání shromáždění delegátů. Po diskusi se delegáti usnesli na tom, že tato místa určí nově zvolený výbor AKAV na svém nejbližším zasedání.

Usnesení

 1. Mimořádné shromáždění delegátů dnem 14. 10. 2005 vylučuje z AKAV všemi 12 hlasy přítomných delegátů 1st Veteran US Car Club Praha v ČR.
 2. MSD zvolilo všemi dvanácti hlasy delegáty na řádné shromáždění FKHV dne 19. listopadu 05. Těmi jsou: Ing. Miloslav Plašil, Karel Procházka, Pavel Kolář, Jan Sedláček, Marek Doubrava.
 3. MSD navrhuje na funkci prezidenta FKHV Ing. Pavla Národu všemi 12 hlasy.
 4. MSD zvolilo nový výbor AKAV ve složení
  za ČKMAA – Ing. Miloslav Plašil
  za Cadillac Klub ČR – Jan Sedláček
  za Czech Corvette Club – Ing. Jiří Sudík
  za American Cars Club Brno – Pavel Čáslava
  za Klub přátel US Cars – Ivo Kunetek

  Hlasování viz bod 3 tohoto zápisu

 5. MSD ukládá Ing. Plašilovi vytknout dopisem neoprávněné používání hlavičky AKAV 1st Veteran US Car Club Praha v ČR.
 6. MSD ukládá Ing. Plašilovi vytknout dopisem neoprávněné používání funkce místopředsedy AKAV panu Košárkovi.
 7. MSD schvaluje návrh Pavla Čáslavy na konání celorepublikového srazu amerik v Praze.
 8. MSD schvaluje návrh Pavla Čáslavy na zveřejňování důležitých informací na stránkách AKAVu.
 9. MSD schvaluje návrh Pavla Čáslavy sankcionovat nepřítomnost členů výboru AKAV na jeho schůzích takto: při druhém nedostavení se – ztráta mandátu člena výboru AKAV.
 10. MSD ukládá Ing. Plašilovi osobním dopisem vyřešit případ Oty Hovjackého.

ad 8) Závěr

Ing. Plašil všem přítomným poděkoval a ukončil jednání mimořádného shromáždění delegátů v 18:30 hodin.

Zapsal: Marek Doubrava
Ověřovatelé zápisu: Jan Sedláček, Ing. Plašil

Praha-Průhonice 14. 10. 2005

© 2005-2023, Asociace klubů amerických vozidel
www.akav.cz