Zápis z valné hromady AKAV ze dne 13. 6. 2016

Datum konání: 13. 6. 2016
Místo konání: salónek restaurace „Tlustá Koala“, Senovážná 8, Praha 1

Program:
1) Zahájení
2) Informace z FKHV
3) Informace k volbě nového prezidenta FKHV
4) Informace k testacím veteránských vozidel
5) Návrh na zástupce v Technické komisi FKHV
6) Různé
7) Usnesení
8) Závěr

Přítomní:

dle přílohy – prezenční listina účastníků

ad 1) Zahájení

Zahájení provedl a všechny přítomné přivítal předseda výboru AKAV Ing. Miloslav Plašil.

Kontrolou prezenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno na VH 12 delegátů z celkového počtu 15 delegátů, tedy 80 % z celkového počtu a VH je usnášení schopná.

ad 2) Informace z FKHV

Ing. Plašil informoval o dění a aktivitách v prezidiu FKHV. Doplnil ho Ing. Šplíchal, který na zasedáních prezidia FKHV Ing. Plašila několikrát zastoupil, a sdělil také informace z dění v revizní komisi FKHV, které byl do minulého roku členem.

ad 3) Informace k volbě nového prezidenta FKHV

Ing. Plašil informoval o volbě nového prezidenta FKHV, která proběhne na nadcházejícím shromáždění delegátů FKHV. Popsal situaci v prezidiu a shrnul aktivity stávajícího I minulých prezidentů FKHV. Popsal vizi ideálního prezidenta – měl by dát FKHV jasný cíl, zaměřit své aktivity směrem ke klubům a jejich činnostem, měl by usilovat o dodržování pravidel pro testování veteránských vozidel a dodržování postihů při porušování pravidel, měl by dohlížet na rozpočtové výdaje, prověřit jejich účelnost a přínos veteránskému hnutí a všeobecně zvýšit efektivitu jejich využití. Poté vyzval přítomné k diskuzi.

JUDr. Opletal navrhl, aby AKAV navrhl do volby prezidenta FKHV vlastního kandidáta. S tím souhlasili všichni přítomní.

Jan Sedláček navrhl, aby kandidátem na prezidenta FKHV byl Ing. Šplíchal. Podporu mu vyjádřili také ostatní přítomní. Zdůraznilo se, že Ing. Šplíchal má velký vhled do chodu FKHV. Osm let působil v Revizní komisi FKHV. Třináct let je předsedou textační komise Cadillac klubu ČR. Jeho odbornost je všeobecně známá. V „americkém“ dění se pohybuje již od osmdesátých let. Ing. Šplíchal s nominací souhlasí.

ad 4) Informace k testacím veteránských vozidel

Ing. Plašil informoval o situaci kolem testování veteránských vozidel. Přednesl s jakými cíli prezidium FKHV půjde na ministerstvo dopravy. Jakým způsobem se řeší sporné případy. Nastínil možný vývoj v následujících letech. Následně proběhla diskuze na téma provozu historických vozidel v dalších evropských státech. Dále se hovořilo o školení komisařů, o procesu testací a konkrétních změnách v pravidlech I formulářích.

Více přítomných upozornilo na „testace na dálku“, kdy vozidlo získá veteránské registrační značky, aniž by ho komisař viděl fyzicky, které se odehrávají v některých klubech mimo AKAV. Přítomní se shodli na nebezpečnosti takového jednání. Nejen že je proti pravidlům, ale také může v budoucnu výrazně ztížit testování těm komisím, které pečlivě dbají pokynům a testaci udělují skutečně jen těm vozidlům, která fyzicky viděli a splňují všechny vyžadované podmínky. Došlo ke shodě mezi přítomnými, že AKAV a nový prezident FKHV by měl vyžadovat plnění podmínek a za jejich nedodržení vyvozovat důsledky.

Dále Ing. Plašil připomněl návrh prezidia FKHV na „licenční poplatek“ pro klubové testační komise. Aby komise mohla provádět testace, musela by platit roční poplatek 5000 Kč. Tento návrh byl zamítnut na schůzi delegátů na konci minulého roku, kde se proti němu ostře ohradil Ing. Plašil i další delegáti. AKAV je proti tomuto „licenčnímu poplatku“, který měl za úkol protřídit neaktivní klubové testační komise. AKAV je pro to, aby FKHV naplňovala vlastní směrnici, podle které má možnost špatně fungující komise rušit. Není třeba zavádět „licenční poplatek“, který bude mít největší negativní vliv především na řádně fungující komise menších klubů s menším počtem testovaných historických vozidel. Přítomní se shodli, že práci v testační komisi dělají dobrovolně a bez nároků na honorář – z vlastního nadšení a zájmu o historická vozidla.

Ing. Plašil a Ing. Šplíchal upozornili na neprůhlednost finančních toků v krajských testačních komisích a na neefektivní a neprůkazné nakládání s jejich finančními prostředky. Upozornili také, že na neefektivnosti a „nekázni“ má svoji zásluhu prezidium FKHV, které této otázce nevěnuje dostatečnou prioritu – nevěnuje se dostatečně zefektivnění, ani důsledně nevyžaduje dodržování vlastních ekonomických směrnic. Přítomní se shodli, že AKAV v prezidiu FKHV na toto upozorní a bude se zasazovat o změnu.

Přítomní probrali možnosti lobbingu v poslanecké sněmovně a parlamentu. Shodli se na jeho důležitosti, aby FKHV i nadále zůstala jako partner pro tvorbu zákonů, které se týkají provozu historických vozidel na veřejných komunikacích.

ad 5) Návrh na zástupce v Technické komisi FKHV

Ing. Plašil přednesl výzvu prezidia FKHV k vytipování vhodné osoby a nominování na členství v Technické komisi FKHV. Prezidium FKHV po schválení nominovaných osob rozdělí agendy komise tak, aby tato fungovala rychleji a kvalifikovaněji. JUDr. Opletal do nominace navrhl pana Padalík. Přítomní se shodli, aby ho oslovil, vysvětlil mu povinnosti, a dal vědět výsledek jeho rozhodnutí Ing. Plašilovi, který ho následně oficiálně nominuje na dalším zasedání prezidia FKHV.

ad 6) Různé

Zajištění zástupu Ing. Plašila na zasedání prezidia FKHV – Přítomní se shodli, aby Ing. Plašil předal prezidiu písemně plnou moc, na které uvede dva své zástupce, které ho budou moci v případě potřeby plnohodnotně zastoupit na zasedáních prezidia a budou disponovat hlasem AKAV. Prvním navrhnutým zástupcem je Ing. Šplíchal.

Zahájení rozhovorů s dalšími sdruženími v FKHV – Přítomní se shodli na zahájení rozhovorů se zástupci dalších sdružení v FKHV. S cílem prezentovat vizi AKAV o fungování FKHV (viz vize prezidenta z bodu 3) a najít spojence pro prosazování zájmů AKAV k zefektivnění funkce FKHV a směřování podpory a aktivit ke klubům a jejich členům.

Rozšíření AKAV o nové kluby – Přítomní se shodli na dlouhodobém plánu rozšířit AKAV o nové kluby, které mají zájem do AKAV vstoupit. Jde především o nově vzniklé kluby. Počty zájemců o americká historická vozidla a youngtimery je totiž dlouhodobě na vzestupu a tento trend bude pravděpodobně dále pokračovat. To dokládá i zvyšující se počet akcí a také zvyšující se počet účastníků na akcích – srazech amerických vozidel. AKAV chce takovým klubům vyjít vstříc a v jejich aktivitách je podporovat.

Ing. Šplíchal připomněl nehodu na akci muzea JK Classic a přítomní diskutovali téma bezpečnosti na akcích. Ing. Šplíchal navrhl, aby FKHV v rámci aktivit pro kluby, které sdružuje, vyjednalo s některou z pojišťoven všeobecné podmínky, které by zajišťovali pojištění akcí klubů v FKHV, které budou splňovat předem daná kritéria právě pro případy možných nehod, kterým organizátoři přes veškerou snahu nedokážou vždy zabránit. Měl by to být první z kroků, kterým FKHV dává reálný přínos klubům, které pod sebou sdružuje.

ad 7) Usnesení

VH bere na vědomí:
a) informace z FKHV, které přednesl Ing. Plašil
b) informace o volbě nového prezidenta FKVH
c) informace k testaci veteránských vozidel.

VH ukládá:
a) uskutečnit další jednání AKAV nejdéle do 31. 8. 2016 – zodpovídá Ing. Šplíchal
b) nominovat svého kandidáta za AKAV na funkci prezidenta FKHV – zodpovídá Ing. Plašil
c) navrhnout za AKAV svého zástupce v technické komisi FKHV – zodpovídá JUDr. Opletal
d) upozornit prezidium FKHV na „testace na dálku“ – zodpovídá Ing. Plašil
e) upozornit prezidium FKHV na neprůhlednost finančních toků v KTK – zodpovídá Ing. Plašil
f) vypracovat a předat FKHV plnou moc od Ing. Plašila na jeho zastupování v prezidiu (v době jeho nepřítomnosti)
g) zahájit rozhovory s dalšími sdruženími FKHV s cílem prezentovat cíle AKAV ve fungování FKHV – zodpovídají všichni zástupci klubů sdružených v AKAVu
h) zahájit přístupové rozhovory se zájemci o vstup do AKAVu – zodpovídají všichni zástupci klubů sdružených v AKAVu

ad 8) Závěr

Ing. Plašil poděkoval přítomným za účast a navrhl další setkání v termínu zhruba jednoho měsíce před konáním shromáždění delegátů FKHV – přítomní s tímto souhlasili.

Přítomní vyjádřili podporu Ing. Šplíchalovi v jeho možné nominaci na prezidenta FKHV.

Přítomní vyjádřili podporu Ing. Plašilovi, který AKAV od jeho samého založení zastupuje v prezidiu FKHV a nezištně mu věnuje nemálo ze svého času.

Na závěr došlo na přátelskou diskuzi o akcích, autech a členech všech klubů.

Zapsal: Jan Sedláček, Praha, 13. 6. 2016
Ověřovatelé: Ing. Plašil, pan Bellinger

© 2005-2024, Asociace klubů amerických vozidel
www.akav.cz