Zápis ze schůze výboru AKAV ze dne 23. 2. 2005

Datum, místo, čas konání: Pyramida Průhonice, 23. 2. 2005, 11:00

Přítomni: Ing. Jiří Sudík, Ing. Miloslav Plašil, Jan Sedláček
Přítomen na telefonu: Ivo Kunetek
Nepřítomen a neomluven: zástupce 1st VCC Praha v ČR
Hosté: pan Bellinger, pan Doubrava, pan Pelech
Na pozvání výboru: pan Pavel Čáslava, pan Jaroslav Zvonař

ad 1) Zahájení schůze provedl a všechny přítomné přivítal předseda výboru AKAV Ing. Miloslav Plašil a seznámil všechny přítomné členy výboru s tím, že kvůli velmi špatné sjízdnosti silnic se dnešní schůze nezúčastní osobně Ivo Kunetek – zástupce Klubu přátel US Cars a je připraven hlasovat po telefonu. Schůze je usnášeníschopná. Zároveň podal návrh na změnu pořadí u bodů 2 a 3 – odsouhlaseno všemi hlasy.

ad 3) Projednání konečného znění stanov AKAV: Ing. Plašil přečetl všechny připomínky ke znění stanov, po krátké diskusi dal hlasovat o jejich konečném znění. Pro takto znějící Stanovy AKAV hlasovali všichni přítomní členové, tedy čtyři, proti 0, zdržel se 0. Ing. Plašil konstatoval, že výbor AKAV odsouhlasil všemi přítomnými hlasy znění Stanov AKAV. Výbor uložil Ing. Plašilovi nechat toto nové znění Stanov zaregistrovat nejpozději do 30. 4. 2005 na MV.

ad 2) Ing. Plašil seznámil členy výboru se situací ve FKHV. Úvodem zdůraznil, že členové presidia FKHV neformálně a mimo zápis jej upozornili na velmi podivné jednání a chování pana Košárka a doporučili mu tuto situaci řešit uvnitř AKAV s tím, že pan Košárek jako statutární zástupce jednoho z členů AKAV není a nemůže být partnerem pro FKHV. Ing. Plašil přislíbil řešení v rámci AKAV.

Ing. Plašil seznámil přítomné s tím, že presidium FKHV vypracovává po dohodě s MD celý soubor opatření tak, aby FKHV si i nadále zabezpečila národní autoritu v oblasti historických vozidel a zlepšila svoje jméno a postavení na MD tak, aby MD a FKHV byli rovnocenní partneři v oblasti historických vozidel. Za tímto účelem FKHV vypracovává a předloží na MD do 28. 2. 05 následující dokumenty:

 1. Postup výměny ZSPZ-TM za RZ pro HV
 2. Zásady pro testování a registraci HV
 3. Pokyny pro klubovou testaci a registraci HV
 4. Překlad technického kodexu FIVA
 5. Popis činnosti předsedy KTK
 6. Postup volby členů KTK
 7. Opatření na odstranění nedostatků v systému testování HV
 8. Další interní opatření FKHV

Zdůraznil, že všechny tyto materiály jsou pracovní a zároveň důvěrné, neboť nemají ještě konečnou podobu. Ta bude dopracovávána po dalších schůzkách na MD. Seznámil přítomné s názorem 1st VCC, že tento klub chce po něm všechny tyto dokumenty včetně zápisů z výborů. Všichni přítomní se shodli na tom, že tyto informace v takovémto objemu je nesmyslné dávat do jednotlivých klubů a požadují po Ing. Plašilovi, aby je vždy podrobně informoval o dění ve FKHV na jednotlivých schůzích výboru AKAV.

Ing. Plašil seznámil přítomné se stížností presidia FKHV na pracovníka MD pana Masaříka a s odpovědí MD na tuto stížnost. Dále je seznámil s průběhem pracovní schůzky na MD.

ad 4) Různé:

Ing. Plašil seznámil přítomné s tím, že pan Košárek veřejně prohlašuje a 1st VCC ve svých dopisech uvádí, že Ing. Plašil nemá mandát k zastupování AKAV ve FKHV neboť není předsedou AKAV, tím prý byl jen do 17. 10. 2004. Všichni přítomní členové výboru AKAV se shodli na tom, že ani pan Košárek ani 1st VCC nemají žádné právo k tomuto tvrzení, neboť mandát Ing. Plašila i dalších členů výboru nebyl nikdy žádnou schůzí výboru ani zněním platných Stanov omezen. Nechápou tedy, z jakého důvodu by neměl být Ing. Plašil předsedou AKAV a tím automaticky zástupcem AKAV ve FKHV.

Ing. Sudík navrhl, aby se o této věci hlasovalo. Všichni přítomní členové výboru hlasovali pro to, že Ing. Miloslav Plašil byl, je a nadále zůstává předsedou výboru AKAV až do nových voleb a do té doby je zároveň statutárním zástupcem AKAV a automaticky zastupuje AKAV v presidiu FKHV. Proti tomuto návrhu nebyl nikdo, nezdržel se nikdo.

 1. Ing. Plašil seznámil členy výboru s tím, že obdržel žádost o vstup do AKAV od American Cars club Brno. K žádosti byly přiloženy registrované stanovy ze dne 22. 4. 2004, seznam členů klubu a složení testační komise. Požádal zástupce ACCB pana Pavla Čáslavu o krátké seznámení všech přítomných s dosavadní činností klubu a s jejich záměry do budoucna. Po krátké diskusi Ing. Plašil konstatoval, že žádost ACCB splňuje všechny náležitosti pro přijetí do AKAV. Poté nechal o tomto přijetí hlasovat. Pro přijetí ACCB do AKAV – 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0. Ing. Plašil konstatoval, že dnem 23. 2. 2005 byl American Cars club Brno přijat za řádného člena AKAV. Výbor ukládá Ing. Plašilovi vyhotovit o této skutečnosti zápis a odeslat jej na adresu ACCB.
 2. Rozdělení příspěvků od FKHV: Ing. Plašil seznámil přítomné s tím, že dle rozhodnutí Shromáždění delegátů FKHV bylo mezi členy FKHV rozděleno 650 000 Kč, dle klíče, který navrhl Ing. Plašil a který byl Shromážděním delegátů schválen. Na tomto základě FKHV odeslalo k 31. 12. 04 na účet, který používá ČKMAA částku 74 818 Kč slovy sedmdesátčtyřitísícosmsetosmnáctkorun. Účet ČKMAA byl použit z nedostatku času (prostředky musely být odeslány do 31. 12. 04 a při úmrtí presidenta Ing. Kafky byly problémy s tím, aby banka vůbec dovolila manipulovat FKHV s účtem) a také proto, že AKAV svůj účet nemá.Z výše uvedených prostředků Ing. Plašil uhradil částku 6 670 Kč slovy šesttisícšestsetsedmdesát korun na účet FKHV, což je výše příspěvku AKAV do FIVA. Zůstatek ve výši 68 148 Kč je na účtu, který používá ČKMAA. Ing. Plašil vyzval přítomné, aby podali návrhy o použití těchto finančních prostředků. Před podáním těchto návrhů nechal hlasovat o způsobu přijetí výše uvedených finančních prostředků a o formě zaplacení příspěvků do FIVA výše uvedeným postupem. Hlasování: Pro výše uvedený postup 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0. Po krátké diskusi byly podány dva návrhy na rozdělení 68 148 Kč. 1. návrh: odeslat celou tuto částku jako příspěvek na Světovou motocyklovou rallye 2005, kterou pořádá FKHV s cílem zviditelnit FKHV v očích FIVA. 2. návrh: rozdělit 68 148 Kč na jednotlivé kluby AKAV dle počtu jejich členů. Po krátké diskusi nechal Ing. Plašil hlasovat. Hlasování:
  Pro 1. návrh 3 hlasy pro, 1 proti, zdržel se 0.
  Pro 2. návrh 1 hlas pro, 3 hlasy proti, zdržel se 0.
  Závěr: Výbor AKAV odsouhlasil odeslání 68 148 Kč na účet pořadatele Světové motocyklové rallye 2005. Ukládá Ing. Plašilovi toto zabezpečit do 31. 3. 2005.
 3. Ing. Plašil požádal všechny členy výboru o zjištění, kolik jejich členů – fyzických osob je pojištěno u pojišťovny ALLIANZ – toto požaduje presidium FKHV pro vyhodnocení plnění smlouvy mezi FKHV a ALLIANZ. Termín: do 30. 4. 05
 4. Školení předsedů KTK se koná 16. 4. 05 v 10:00 v restauraci SUMMA ARX – Vyšehrad, Praha – metro – stanice Vyšehrad
 5. 4. 4. 05 další jednání mezi presidiem FKHV a MD.
 6. AKAV by měla vybrat a nahlásit FKHV specialisty na jednotlivé značky HV pro potřeby ID karet.
 7. AKAV by měla vydat průkazy pro všechny klubové testační komisaře – doporučení FKHV.
 8. Ing. Plašil navrhl po zaregistrování nových stanov svolání řádného shromáždění delegátů AKAV, kde budou provedeny volby do výboru AKAV. Termín bude určen výborem AKAV. Tento návrh byl schválen všemi hlasy.
 9. Ing. Plašil požádal pana Jaroslava Zvonaře o sdělení, proč se zúčastnil dnešního jednání výboru AKAV. Pan Zvonař předložil výboru žádosti dvou klubů o přijetí do AKAV. Jsou to: 1st Veteran US Car club Praha a Cadillac club Praha. Za oba kluby žádá jejich statutární zástupce, to je pan Zvonař, který předložil registrované stanovy obou klubů ze dne 2. 10. 2001 a 28. 1. 2003.Po delší diskusi Ing. Plašil konstatoval, že u obou žádostí chybí seznam členů a složení KTK. Doporučil panu Zvonařovi, aby oba výše uvedené kluby toto doplnili a poté teprve výbor AKAV rozhodne o jejich žádostech.
 10. Jako poslední bod bodu Různé výbor AKAV řešil dopis od 1st Veteran US Car club Praha v ČR ze dne 18. 2. 05. Ing. Plašil nejdříve seznámil všechny přítomné se zněním tohoto dopisu. Po velmi dlouhé diskusi byl dopis označen jako nepravdivý a poškozující záměrně dobré jméno AKAV. Jednoznačně byla odmítnuta všechny nařčení proti AKAV a proti Ing. Miloslavu Plašilovi. Všichni přítomní členové výboru konstatovali, že se jedná o další lživou kampaň a přímý útok tohoto klubu a jeho statutárního zástupce proti AKAV.Jednoznačně byl všemi přítomnými odmítnut důvod neúčasti tohoto klubu na dnešní schůzi výboru. Výbor konstatuje, že jde o úmyslný bojkot AKAV. Směšně působí i výmluva, že pozvánka na dnešní schůzi byla poslána pozdě, neboť Ing. Plašil doložil, že tato byla poslána doporučeně 9 dní předem, což je více než dostatečné. Jednoznačně, a tedy všemi 5 hlasy, byl odmítnut návrh výše uvedeného klubu na svolání jakéhosi shromáždění výborů AKAV. Pro tento návrh nemá výše uvedený klub žádné oprávnění.

  Závěr: Výbor AKAV pověřil Ing. Plašila, aby odpověděl podrobně na dopis 1st Veteran US Car club Praha v ČR ze dne 18. 2. 05 a v odpovědi důrazně upozornil tento klub, že pokud nebude plnit svoje základní povinnosti vůči AKAV, jsou v podstatě pouze tyto možnosti:

  1. Členství v AKAV je dobrovolné a AKAV nemíní sdružovat kluby, které jsou svým jednáním proti jeho zájmům.
  2. Pokud se postoj výše uvedeného klubu nezmění do vymezeného času, bude jednáno o vyloučení tohoto klubu z AKAV.

Usnesení ze schůze výboru AKAV ze dne 23. 2. 05

Výbor AKAV schvaluje:

 1. znění Stanov AKAV předložené dne 23. 2. 05 všemi 4 hlasy,
 2. přijetí ACCB do AKAV dnem 23. 2. 05 všemi 4 hlasy
 3. všemi 4 hlasy pozici Ing. Miloslava Plašila jako statutárního zástupce AKAV a zástupce AKAV ve FKHV
 4. přijetí a formu přijetí příspěvků FKHV ve výši 74 818 Kč všemi 4 hlasy
 5. příspěvek 6 670 Kč a jeho formu odeslání na FKHV všemi 4 hlasy
 6. odeslání částky 68 148 Kč na konto Světové motocyklové rallye 3 hlasy

Výbor AKAV bere na vědomí:

 1. zprávu o činnosti presidia FKHV přednesenou Ing. Miloslavem Plašilem

Výbor AKAV ukládá:

 1. Ing. Plašilovi zaregistrovat nové Stanovy AKAV do 30. 4. 05
 2. zástupcům Cadillac klubu připravit návrh na průkazy klubových testačních komisařů nejdéle do 30. 4. 05
 3. všem klubům AKAV nahlásit specialisty na americká HV nejdéle do 30. 4. 05
 4. všem členům výboru podílet se na přípravách řádného Shromáždění delegátů a připravit volby do výboru AKAV – termín: nejpozději do 31. 7. 05

Praha 23. 2. 05

Ing. Miloslav Plašil
předseda výboru AKAV

© 2005-2024, Asociace klubů amerických vozidel
www.akav.cz