Zápis ze schůze výboru AKAV ze dne 3. 4. 2004

Program:

  1. Zahájení
  2. Poškozování dobrého jména AKAV
  3. Přijetí nového člena
  4. Různé
  5. Diskuse
  6. Závěr

Přítomni: Ing. Miloslav Plašil, Ing. Jiří Sudík, Ivo Kunetek, Ota Hovjacký, Zdeněk Košárek
Pozvaní hosté: za Cadillac klub – pan Doubrava, pan Sedláček

ad 1) Zahájení provedl a všechny přítomné přivítal předseda výboru AKAV Ing. Miloslav Plašil. Podal návrh na změnu pořadí bodů 2 a 3 – schváleno čtyřmi hlasy

ad 3) Pánové Doubrava a Sedláček seznámili všechny přítomné s tím, že dne 11. 10. 2003 byl založen Cadillac klub ČR, stanovy byly registrovány dne 1. 3. 2004 na MV. Kopie stanov byla předložena Ing. Miloslavu Plašilovi. Žádají tímto o přijetí do AKAV.

Oba pánové seznámili výbor se současnou činností a záměry svého klubu. Po krátké diskusi nechal Ing. Plašil hlasovat o vstupu Cadillac klubu ČR do AKAV. Schváleno všemi čtyřmi hlasy pod podmínkou, že Cadillac klub doloží písemný seznam členů klubu nejdéle do 30. 4. 04 a bude informovat výbor AKAV o volbě a složení klubové testační komise. Výbor AKAV ukládá Ing. Plašilovi vyhotovit a zaslat zápis o přijetí Cadillac klubu na jeho adresu.

ad 2) Ing. Plašil uvedl, že pan Košárek (dále jen Z. K.) nadále poškozuje dobré jméno AKAV svým chováním a jedná v rozporu se zaměřením a cíli AKAV, což je o to nepochopitelnější, že AKAV sám spoluzakládal. Slovně napadá nejen členy AKAV, ale vydává se i za někoho, kým není – a to za předsedu AKAV. Z. K. dokonce Ing. Plašilovi tvrdil, že on bude příštím presidentem FKHV.

Ing. Plašil uvedl, že hrozí reálné nebezpečí, že AKAV může být vyloučena z FKHV, a to právě kvůli chování Z. K., neboť výše uvedené skutečnosti se již doslechli i členové FKHV. Členové výboru FKHV doporučili Ing. Plašilovi, aby celou záležitost ihned řešili uvnitř AKAV.

Ing. Plašil uvedl, že navrhne na dnešní schůzi výboru AKAV vyloučení pana Zdeňka Košárka z výboru AKAV.

Ing. Jiří Sudík uvedl, že má se Z. K. stejné zkušenosti a dodal, že Z. K. dosud nevysvětlil podivný první zápis ze dne 17. 10. 2003, který neobsahoval bod volba orgánů AKAV, kde byl pan Z. K. odvolán z pozice předsedy a na jeho místo zvolen Ing. Plašil. Dále uvedl, že po jeho zásahu byl zápis doplněn. Přesto si myslí, že šlo o úmysl, neboť pan Z. K. se ještě týden po této schůzi za předsedu AKAV pokoušel vydávat.

Pan Košárek všechna obvinění popřel, řekl že jde o tendenční snahu vyloučit jej z výboru a omezit jeho vliv na dění v AKAV. Poté se schůze zvrhla v hádku, pan Z. K. neomaleně napadal Ing. Plašila a Ing. Sudíka, dokonce řekl Ing. Sudíkovi, že si pro něj šáhne – při pohledu na somatotypy obou pánů bylo toto prohlášení směšné.

Ing. Plašil podal návrh na vyloučení Z. K. z výboru AKAV. Ten se bránil, neboť mu bylo jasné, že i kdyby se za něj postavil Klub přátel US Cars, dopadlo by hlasování v nejlepším případě 2 : 2, a tak by o jeho vyloučení rozhodoval hlas předsedy tedy Ing. Plašila a tím by byl z AKAV vyloučen. Z. K. navrhuje, aby se tento bod odložil a hlasovalo se až po vstupu pátého subjektu do AKAV (bylo vidět, že je přesvědčen,že jej Cadillac klub podpoří).

Pan Hovjacký žádal všechny přítomné, aby krotili své vášně, žádá smírné řešení s tím, že oni o celé záležitosti nic nevědí a hádky v Praze je nezajímají.

Ing. Plašil tyto důvody uznal, návrh na vyloučení Z. K. stáhl z programu schůze. Nicméně varoval pana Z. K., že pokud se jeho chování nezmění a on bude nadále svým chováním poškozovat dobré jméno AKAV, předloží návrh na jeho vyloučení znovu.

ad 4) Shromáždění delegátů FKHV se za AKAV zúčastní Ing. Jiří Sudík, Ing. Miloslav Plašil, Ivo Kunetek, Ota Hovjacký, Zdeněk Košárek.

ad 5) Z nedostatku času – neboť začínalo Shromáždění delegátů FKHV – bylo od diskuse upuštěno a schůzi Ing. Plašil ukončil.

Praha 3. 4. 2004

Ing. Miloslav Plašil
předseda výboru AKAV

© 2005-2023, Asociace klubů amerických vozidel
www.akav.cz