Zápis ze shromáždění delegátů AKAV ze dne 11. 10. 2016

Datum konání: 11. 10. 2016
Místo konání: salónek restaurace „Tlustá Koala“, Senovážná 8, Praha 1

Program:

1) Zahájení
2) Volba prezidenta FKVH (návrh kandidátů)
3) Přijetí Mustang Riders Clubu do AKAV
4) Vnitřní záležitosti AKAV
5) Usnesení
6) Závěr

Přítomní: dle přílohy – prezenční listina účastníků

ad 1) Zahájení

Zahájení provedl a všechny přítomné přivítal předseda výboru AKAV Ing. Miloslav Plašil.

Kontrolou prezenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 delegátů z celkového počtu 15 delegátů, tedy 87 % z celkového počtu a shromáždění delegátů je usnášení schopné. Přítomen byl 1 host.

ad 2) Volba prezidenta FKHV

Ing. Plašil seznámil delegáty:

Ing. Šplíchal seznámil delegáty:

Proběhla diskuse o možnostech kandidátů na prezidenta FKHV a o podpoře kandidáta za AKAV.

Delegáti podpořili jako kandidáta na prezidenta FKHV Ing. Pavla Šplíchala. Mezi argumenty pro Ing. Šplíchala jsou i jeho znalost FKHV a veteránského hnutí a jeho dlouholetá činnost v FKHV a jako předsedy KLTK. Ing. Šplíchal svoji kandidaturu potvrdí v dostatečném předstihu před termínem, do kterého je třeba ji oficiálně nahlásit prezidiu FKHV.

Delegáti se shodli na vizi pro FKHV a testování – zjednodušení a snížení administrativní zátěže.

Proběhla diskuse o systému testací a výběru poplatků. Delegáti se shodli, že změnu je třeba vypracovat koncepčně, dlouhodobě a přizvat k diskuzi předsedy KTK i další, kterých se týká.

Ing. Plašil seznámil delegáty se záměrem vypracovat návrh na změnu pracovněprávních vztahů s předsedy KTK, který předloží FKHV.

Proběhla diskuze k výměně razítek KLTK a k tabulce, do které je třeba vypisovat testace. Delegáti se shodli, že tabulka je prakticky nepoužitelná a žádají prezidium FKHV o její úpravu. JUDr. Opletal přednesl důvody, proč ji nelze vyplňovat, a vypracuje na jejich základě dopis pro prezidium FKHV.

Delegáti odsouhlasili delegáty pro shromáždění delegátů FKHV 3.12.2016 ve složení: 2 zástupci z ACC Brno, 2 zástupci z Cadillac klub ČR, 1 zástupce z KPUC, 1 zástupce z ČKMAA.

ad 3) Přijetí Mustang Riders Clubu do AKAV

Delegáti odsouhlasili podmínečné přijetí Mustang Riders Clubu do AKAV za předpokladu, že doplní a splní podmínky pro přijetí dle stanov AKAV.

ad 4) Vnitřní záležitosti AKAV

Ing. Plašil seznámil delegáty se stavem financí AKAV. Delegáti se shodli, aby finance byli použity na placení poplatků FKHV.

ad 5) Usnesení

SD schvaluje:

a) použití financí AKAV pro placení poplatků FKHV,
b) delegáty pro shromáždění delegátů FKHV 3.12.2016: 2 zástupci z ACC Brno, 2 zástupci z Cadillac klub ČR, 1 zástupce z KPUC, 1 zástupce z ČKMAA,
c) podmínečné přijetí Mustang Riders Clubu.

SD bere na vědomí:

a) informace z FKHV, které přednesl Ing. Plašil,
b) informace o volbě nového prezidenta FKVH,
c) informace k testacím veteránských vozidel.

SD ukládá:

a) vypracovat podklady pro analýzu a návrh na úpravu poplatků a pracovněprávních vztahů u testací a předsedů KTK – zodpovídá Ing. Plašil
b) Šplíchalovi – rozhodnout se o přijetí kandidatury na prezidenta FKHV a informovat o svém rozhodnutí výbor AKAV – zodpovídá Ing. Plašil
c) navrhnout do programu listopadového prezidia FKHV prezentaci kandidátů na prezidenta FKHV – zodpovídá Ing. Plašil
d) pokračovat v rozhovorech s dalšími sdruženími FKHV s cílem prezentovat cíle AKAV ve fungování FKHV – zodpovídají všichni zástupci klubů sdružených v AKAVu
e) vypracovat dopis pro prezidium FKHV s informací, proč nejde vyplňovat nová testační tabulka – zodpovídá JUDr. Opletal

ad 6) Závěr

Ing. Plašil poděkoval přítomným za účast.

Zapsal: Jan Sedláček, Praha, 11. 10. 2016
Ověřovatelé: Ing. Plašil, pan Bellinger

© 2005-2023, Asociace klubů amerických vozidel
www.akav.cz